F i r m a   P r o j e k t o w a
M W   P R O J E K T   S p .   z   o . o .
R O K   Z A Ł O Ż E N I A   1 9 9 2
Gospodarka wodno-ściekowa w planowaniu przestrzennym -:- Wodociągi i kanalizacje w projektowaniu technicznym i realizacyjnym -:- Nadzory autorskie i inwestorskie -:- Doradztwo techniczne
- N A W I G A C J A -

» Strona główna
» Projekty i realizacje
» Referencje
» Pracownicy
» Kontakt

- A K T U A L N O Ś C I -

- 15.07.2010 -:- admin -
Do strony firmy zostały dodane aktualne referencje oraz nowe projekty i realizacje.

- 20.07.2009 -:- admin -
Start nowej strony internetowej Firmy Projektowej MW Projekt www.mwprojekt.pl.
INFORMACJE OGOLNE O FIRMIE

    Firma Projektowa "MW PROJEKT" Sp. z o.o., Łódź, ul. 6 Sierpnia 5, jest kontynuatorką działalności Spółki Cywilnej "Projektowanie Wodociągów i Kanalizacji", która funkcjonowała od 10 stycznia 1992 roku do 31 grudnia 1995 r. oraz Firmy Projektowej "MW PROJEKT" s.c. zarejestrowanej w Urzędzie Miasta Łodzi, w Delegaturze Łódź-Śródmieście w dniu 1 stycznia 1996 r.
    Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przejęła wszystkie zobowiązania Spółki Cywilnej i została zarejestrowana wpisem z dnia 14.04.1998 r. do Rejestru Handlowego w dziale B pod Nr 6727 a po zmianach od dnia 3.12.2002 r. wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr 0000139518.
    Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością rozpoczęła działalność 1 maja 1998 r.

Zarząd Firmy MW PROJEKT działa obecnie w składzie:

 • inż. DANUTA ADAMKIEWICZ - Prezes Zarządu, Dyrektor Spółki
 • mgr ELŻBIETA BUGAJNA - Członek Zarządu, Główny Księgowy
 • mgr inż. MIROSŁAW WYPŁOSZ - Członek Zarządu

  ZAKRES DZIAŁANIA

      Firma Projektowa "MW PROJEKT" Sp. z o.o. zajmuje się głównie planowaniem i kompleksowym projektowaniem systemów zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków z terenów miejskich i wiejskich, a także projektowaniem dróg, ulic i mostów.

      W szczególności są to:

 • wodociągi i kanalizacja w planowaniu przestrzennym ogólnym, szczegółowym i realizacyjnym;
 • wodociągi i kanalizacja w projektowaniu technicznym i realizacyjnym, obejmującym koncepcje projektowe, koncepcje programowo-przestrzenne i kompleksowe dokumentacje techniczne, budowlane i wykonawcze dla sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, ujęć wody, stacji uzdatniania wody, pompowni wodociągowych, oczyszczalni ścieków i przepompowni ścieków.
 • odprowadzanie i zagospodarowanie wód opadowych.
 • doradztwo techniczne i kompletacja dostaw rur, kształtek, studzienek i zbiorników do budowy sieci kanalizacyjnych i drenażowych.
 • nadzory autorskie i inwestorskie.

 • Firma Projektowa MW PROJEKT Sp. z o.o.
  ul. Siewna 15; 94-250 Łódź
  tel/fax: (42) 630-23-97, 632-57-20
  @: mw@mwprojekt.pl -:- www.mwprojekt.pl
  NIP: 725-16-69-968, Regon: 471713703
  Kapitał zakładowy Spółki: 100000,- zł
  KRS NR: 0000139518